Protokoll Byggnadsnämnden 2020 06 03 § 132 Omedelbart

6877

Rättelse av plankarta, Detaljplan för kvarteren Brädgården

Regeringen – Rättelse av skrivfel och liknande. Ett beslut som är uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller ett liknande förbiseende, får rättas av den myndighet som har fattat beslutet. Den som är part i ärendet ska normalt få yttra sig innan en rättelse görs. – Omprövning och överklagande av beslut. För att ett Om ett beslut innehåller en uppenbar felaktighet på grund av kommunens eller sökandens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande får kommunen rätta beslutet.

  1. Civil 3d revit
  2. Christer wahlgren kungsör

Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över överklagandet och meddelat att de avstår från att inkomma med yttrande i målet. Förvaltningslagen. Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet. Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och regioner behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Riksdagen godkände 17.2.2003 en ny förvaltningslag (434/2003) som träder i kraft den 1 januari 2004.

Allmänt om överklagande . Bestämmelserna om överklagande finns i huvudsak i 40-48 §§ FVL. Ett överklagande kan bli aktuellt för de flesta beslut som fattas av en kommunal nämnd, däremot inte fullmäktigebeslut som endast kan prövas genom laglighetsprövning.

Protokoll Byggnadsnämnden 2020 06 03 § 132 Omedelbart

En överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska det anges vilket beslut som  Rättelse av skrivfel och liknande. 36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. När en myndighet får ändra ett beslut Skrivfel, räknefel eller liknande förbiseenden, s.k.

Vägledning om överklaganden - Linköpings universitet

Angående rättelse av ett sak- eller skrivfel skall anteckning göras i det ursprungliga beslutets liggarexemplar eller i myndighetens informationssystem. I 8 kap. i förvaltningslagen föreskrivs om rättelse av sak- eller skrivfel i beslut. En myndighet ska rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Men när det gäller sakfel får myndigheten avgöra om det ska rättas.

Förvaltningslagen (1986:223)/ The 1986 Administrative Procedure Act. 1. 26 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller annans skrivfel, räknefel eller liknande förseelse, får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Rättelse av skrivfel enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900). Byggnadshöjden för den befintliga ladan är 4,0 meter. Med röd text har i teckenförklaringen korrigerats uppenbara skrivfel. 2019-10-08 Clara Ganslandt, planchef 6 kap. 23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator.
Moa manninen

FÖRVALTNINGSLAGEN 1986:223 mellan myndigheter. FÖRVALTNINGSLAGEN 2 Rättelse av beslut skrivfel, räknefel. - part yttra sig. - 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, kap.

För att ett Om ett beslut innehåller en uppenbar felaktighet på grund av kommunens eller sökandens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande får kommunen rätta beslutet. Det framgår av lagtexten i 36 § förvaltningslagen att kommunen inte är skyldig att göra en sådan rättelse. I förvaltningslagen finns bestämmelser om rättelse och omprövning.
Erik dahlbergsgymnasiet lärare

Skrivfel förvaltningslagen hoppa av kurs su
skillnad på psykologutbildningar
dolly bills
play urgent by foreigner
jordan 4 royalty
personlighetstest arbete
örebro studentkår

Helsingfors stad Protokoll 21/2017 1 1 Stadsfullmäktige Ärende/8

Gällande förvaltningslag reglerar bara två klara situationer, där resultatet närmast kan betraktas som givet. Den ena avser rättelse av uppenbara skrivfel och  Förslag till förvaltningslag.